Rondom het sterven

Myriam Driesens

1 oktober 2016 | boeken, Na het sterven en verder

In de serie “Sacramenten in de Christengemeenschap” is het derde deel van de reeks over de Sacramenten en andere cultische handelingen in de Christengemeenschap uitgekomen, gericht op de tijd rond het fysieke heengaan op aarde.
 Myriam Driesens beschrijft uitvoerig en gedetailleerd de cultische handelingen rondom het sterven, de stervensbegeleiding, waken, het leven met de gestorvene(n) en actuele vragen rondom het levenseinde. Het is gericht op mensen die nog niet veel weten over de achtergronden van de Christengemeenschap , maar ook op mensen die daarmee vertrouwder zijn.
Als eerste geeft het boekje een helder beeld van het vierledig mensbeeld, zoals in de Antroposofie door Rudolf Steiner is beschreven. Vervolgens volgen beschrijvingen over de sacramenten die rond het overlijden aan de orde kunnen zijn: het sacrament van het gesprek (biechtsacrament), de ziekencommunie en de stervingswijding.

De eerste dagen na het sterven komen aan bod, met daarbij heel praktische gezichtspunten. Ook de keuze tussen begraven of cremeren en het omgaan met de as. Verder volgen het eerste en tweede deel van de uitvaartdienst, zoals in de Christengemeenschap gepraktiseerd en de Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene.
Bijzondere aandacht geeft het boekje aan het sterven van een kind en de daarbij gepraktiseerde ritualen van de Christengemeenschap, aan gezichtspunten over palliatieve sedatie en euthanasie en aan orgaantransplantatie. Tevens worden de afspraken met de Antroposofische Vereniging beschreven en de mogelijke rol van de Christen- gemeenschap bij het sterven van een lid van deze vereniging.

De teksten van het boekje zijn helder en zeer leesbaar, warm en objectief. Het geeft beschrijvingen van concrete situaties. Het bevat tevens enkele prachtige gedichten en spreuken.

 

Uitgever Cichorei
ISBN 9789491748516
oktober 2016